Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób au­­to­­ma­­ty­cz­ny żadnych in­­fo­r­ma­­cji, z wyjątkiem in­­fo­r­ma­­cji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „cia­­ste­cz­ka”) stanowią dane in­­fo­r­ma­­ty­cz­ne, w szcze­­gó­l­no­­­ści pliki tekstowe, które prze­­cho­­wy­­wa­­ne są w urzą­­dze­­niu końcowym Uży­t­ko­w­ni­­ka Serwisu i prze­­zna­­czo­­ne są do ko­­rzy­­sta­­nia ze stron in­­te­r­ne­­to­­wych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony in­­te­r­ne­­to­­wej, z której pochodzą, czas prze­­cho­­wy­­wa­­nia ich na urzą­­dze­­niu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem za­­mie­sz­cza­­ją­­cym na urzą­­dze­­niu końcowym Uży­t­ko­w­ni­­ka Serwisu pliki cookies oraz uzy­­sku­­ją­­cym do nich dostęp jest operator AM Wnętrza
 4. Ccookies wy­­ko­­rzy­­sty­­wa­­ne są w celu:
  1. do­­sto­­so­­wa­­nia za­­wa­r­to­­­ści stron in­­te­r­ne­­to­­wych Serwisu do pre­­fe­­re­n­cji Uży­t­ko­w­ni­­ka oraz opty­­ma­­li­­za­­cji ko­­rzy­­sta­­nia ze stron in­­te­r­ne­­to­­wych; w szcze­­gó­l­no­­­ści pliki te pozwalają rozpoznać urzą­­dze­­nie Uży­t­ko­w­ni­­ka Serwisu i od­po­­wie­d­nio wy­­świe­­tlić stronę in­­te­r­ne­­to­­wą, do­­sto­­so­­wa­­ną do jego in­­dy­­wi­­du­­a­l­nych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Uży­t­ko­w­ni­­cy Serwisu ko­­rzy­­sta­­ją ze stron in­­te­r­ne­­to­­wych, co umożliwia ule­p­sza­­nie ich struktury i za­­wa­r­to­­­ści;
  3. utrzy­­ma­­nie sesji Uży­t­ko­w­nika Serwisu (po za­­lo­­go­­wa­­niu), dzięki której Uży­t­ko­w­nik nie musi na każdej pod­stro­­nie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa za­­sa­d­ni­­cze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (per­­si­­stent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami ty­m­cza­­so­­wy­­mi, które prze­­cho­­wy­­wa­­ne są w urzą­­dze­­niu końcowym Uży­t­ko­w­ni­­ka do czasu wy­­lo­­go­­wa­­nia, opu­sz­cze­­nia strony in­­te­r­ne­­to­­wej lub wy­­łą­­cze­­nia opro­­gra­­mo­­wa­­nia (prze­­glą­­da­r­ki in­­te­r­ne­­to­­wej). „Stałe” pliki cookies prze­­cho­­wy­­wa­­ne są w urzą­­dze­­niu końcowym Uży­t­ko­w­ni­­ka przez czas określony w pa­­ra­­me­­trach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Uży­t­ko­w­ni­­ka.
 6. W ramach Serwisu stosowane są na­­stę­­pu­­ją­­ce rodzaje plików cookies:
  1. „nie­­zbę­d­ne” pliki cookies, umo­ż­li­­wia­­ją­­ce ko­­rzy­­sta­­nie z usług do­­stę­p­nych w ramach Serwisu, np. uwie­­rzy­­te­l­nia­­ją­­ce pliki cookies wy­­ko­­rzy­­sty­­wa­­ne do usług wy­­ma­­ga­­ją­­cych uwie­­rzy­­te­l­nia­­nia w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do za­­pe­w­nie­­nia bez­­pie­­cze­ń­stwa, np. wy­­ko­­rzy­­sty­­wa­­ne do wy­­kry­­wa­­nia nadużyć w zakresie uwie­­rzy­­te­l­nia­­nia w ramach Serwisu;
  3. „wy­­da­j­no­­­ścio­­we” pliki cookies, umo­ż­li­­wia­­ją­­ce zbieranie in­­fo­r­ma­­cji o sposobie ko­­rzy­­sta­­nia ze stron in­­te­r­ne­­to­­wych Serwisu;
  4. „fun­k­cjo­­na­l­ne” pliki cookies, umo­ż­li­­wia­­ją­­ce „za­­pa­­mię­­ta­­nie” wybranych przez Uży­t­ko­w­nika ustawień i per­­so­­na­­li­­za­­cję in­­te­r­fe­j­su Uży­t­ko­w­nika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Uży­t­ko­w­nik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony in­­te­r­ne­­to­­wej itp.;
  5. „re­­kla­­mo­­we” pliki cookies, umo­ż­li­­wia­­ją­­ce do­­sta­r­cza­­nie Uży­t­ko­w­ni­­kom treści re­­kla­­mo­­wych bardziej do­­sto­­so­­wa­­nych do ich za­­i­n­te­­re­­so­­wań.
 7. W wielu przy­­pa­d­kach opro­­gra­­mo­­wa­­nie służące do prze­­glą­­da­­nia stron in­­te­r­ne­­to­­wych (prze­­glą­­da­r­ka in­­te­r­ne­­to­­wa) domyślnie dopuszcza prze­­cho­­wy­­wa­­nie plików cookies w urzą­­dze­­niu końcowym Uży­t­ko­w­ni­­ka. Uży­t­ko­w­ni­­cy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień do­­ty­­czą­­cych plików cookies. Usta­­wie­­nia te mogą zostać zmienione w szcze­­gó­l­no­­­ści w taki sposób, aby blokować au­­to­­ma­­ty­cz­ną obsługę plików cookies w usta­­wie­­niach prze­­glą­­da­r­ki in­­te­r­ne­­to­­wej bądź in­­fo­r­mo­­wać o ich ka­ż­do­­ra­­zo­­wym za­­mie­sz­cze­­niu w urzą­­dze­­niu Uży­t­ko­w­ni­­ka Serwisu. Sz­cze­­gó­­ło­­we in­­fo­r­ma­­cje o mo­ż­li­­wo­­­ści i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w usta­­wie­­niach opro­­gra­­mo­­wa­­nia (prze­­glą­­da­r­ki in­­te­r­ne­­to­­wej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ogra­­ni­­cze­­nia sto­­so­­wa­­nia plików cookies mogą wpłynąć na niektóre fun­k­cjo­­na­l­no­­­ści dostępne na stronach in­­te­r­ne­­to­­wych Serwisu.
 9. Pliki cookies za­­mie­sz­cza­­ne w urzą­­dze­­niu końcowym Uży­t­ko­w­ni­­ka Serwisu i wy­­ko­­rzy­­sty­­wa­­ne mogą być również przez wspó­ł­pra­­cu­­ją­­cych z ope­­ra­­to­­rem Serwisu re­­kla­­mo­­da­w­ców oraz partnerów.
 10. Więcej in­­fo­r­ma­­cji na temat plików cookies do­­stę­p­nych jest w sekcji „Pomoc” w menu prze­­glą­­da­r­ki in­­te­r­ne­­to­­wej.
Call Now Button